Polityka Prywatności i plików cookies

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, a także w jakim celu wykorzystywane są pliki cookies. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1.Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Śmiechowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Februs Financial Group Michał Śmiechowicz, ul. Łąkowa, nr 7A, lok. C013, 90-562, Budynek C, NIP: 9471914715, REGON: 100831755 (zwany dalej „Februs”).

Adres do korespondencji Administratora:
Februs Financial Group Michał Śmiechowicz,
ul. Łąkowa nr. 7A, lok. C013, 90-562 Łódź

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

Februs Financial Group Michał Śmiechowicz będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

 1. wykonania i zapewnienia najwyższej jakości usługi pośrednictwa kredytowego i usług z tym związanych (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”);
 2. komunikacji (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 3. działań marketingowych i promocyjnych (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które mogą być niezbędne do celów wskazanych w pkt 2 powyżej. Februs Financial Group Michał Śmiechowicz będzie przetwarzać w szczególności:

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

W zawiązku z realizacją usług Państwa zebrane dane osobowe mogą być przez nas przekazane podmiotom zewnętrznym świadczącym naszej firmie usługi niezbędne do realizacji prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

W przypadku natomiast złożenia przez Pana/Panią wniosku kredytowego, dane zostaną przez nas udostępnione - wraz z wnioskiem kredytowym - wybranemu przez Pana/Panią bankowi, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej oraz podjęcia dalszych czynności przed zawarciem umowy kredytu.

Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz zwrócić się do Februs Financial Group Michał Śmiechowicz z prośbą o informację o podmiotach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe w procesie wnioskowania o kredyt.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani danych w celach marketingu bezpośredniego (przekazywanie informacji handlowych) Februs Financial Group Michał Śmiechowicz może przekazać Pana/Pani dane osobowe także do podmiotów współpracujących w zakresie pośrednictwa kredytowego, w celu przedstawienia informacji o ich usługach lub ofercie.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt lub umożliwić skorzystanie z usług pośrednictwa kredytowego Februs Financial Group Michał Śmiechowicz.

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
 2. sprostowanie - może Pan/Pani wystąpić do Februs Financial Group Michał Śmiechowicz o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
 3. usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Februs Financial Group Michał Śmiechowicz o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Februs Financial Group Michał Śmiechowicz;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Februs Financial Group Michał Śmiechowicz o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Februs Financial Group Michał Śmiechowicz sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  3. Februs Financial Group Michał Śmiechowicz nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Februs Financial Group Michał Śmiechowicz są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.
 5. przenoszenie danych - może Pan/Pani wystąpić do Februs Financial Group Michał Śmiechowicz o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 6. wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 7. sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Februs Financial Group Michał Śmiechowicz Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie o Pana/Pani zastrzeżeniach.

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem pod następującym adresem do doręczeń Administratora ujawnionym w CEIDG:
Februs Financial Group Michał Śmiechowicz,
ul. Łąkowa nr. 7A, lok. C013, 90-562 Łódź

10. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Nasza strona internetowa www.februs.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies stosowane są przede wszystkim w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Dzięki nim możemy umożliwić korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, umożliwić „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., a także indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.

Strona wykorzystuje jednak pliki cookies także w celach statystycznych statystycznych.

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pamiętaj jednak, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika w zakresie plików cookies mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.